Fundacja Teatru Snów

              Fundacja Teatru Snów wprowadza poezję w przestrzeń ulicy    

 

Założona w 2013 roku organizacja ma na celu realizacje projektów społeczno-artystycznych, stworzenie szkoły teatru ulicznego oraz "odwiedzin" teatralnych w miejscach o utrudnionym dostępie do kultury.

Fundacja czerpie z tradycji i doświadczeń Teatru Snów, zespołu, który dzięki swojej niepowtarzalnej stylistyce – jest uznawany za jednego z najoryginalniejszych przedstawicieli polskiej sceny alternatywnej oraz klasyka teatru ulicznego.


Przygotowujemy i prezentujemy spektakle, ożywiamy ulice poprzez widowiskowe akcje teatralne, organizujemy szkolenia i warsztaty według autorskiego programu (jesteśmy znani z oryginalnej techniki chodzenia na szczudłach).

Chętnie podejmujemy współpracę z teatrami, szkołami, ośrodkami artystycznymi, lokalnymi organizacjami w Polsce i zagranicą.Władze fundacji: Zdzisław Górski - Prezes

                              Monika Roguszczak - Członek Zarządu

 Szkoła Teatru Ulicznego
                                             Statut Fundacji Teatru Snów                                                             

                                                            

                                           Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja Teatru Snów, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r.  

    o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Zdzisława Górskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem                                                              notarialnym 5303/2013 sporządzonym przez notariusza  Krystynę Klimkiewicz w Kancelarii        Notarialnej   77-100  Bytów ul. Wojska Polskiego 46a

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie

  niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza  

  granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

                                                                       

                                                                                § 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

§ 6

Fundacja może używać swojej nazwy w tłumaczeniu na wybrane języki obce.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 7

 

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i wspieranie  twórczości artystycznej, w szczególności teatralnej

2. Inicjowanie i wspieranie poszukiwań w obszarze praktyk performatywnych, w szczególności w

    zakresie języka teatralnego i sztuki aktorskiej

3. Promocja i wspieranie  niezależnych grup teatralnych

4. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie sztuki  teatru

 

 

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a.Przygotowywanie i prezentacje przedstawień, widowisk plenerowych, parad 

b.Organizowanie festiwali, przeglądów, spotkań, koncertów, wystaw i seminariów

c.Realizację projektów teatralnych, edukacyjno-artystycznych, społeczno-artystycznych

d.Organizowanie warsztatów i szkoleń,

e.Koprodukcje z krajowymi teatrami alternatywnymi i z grupami zagranicznymi

f.Prowadzenie dokumentacji i rejestracji działań teatralnych 

g.Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych

h.Współpracę z teatrami, szkołami, ośrodkami artystycznymi oraz z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji                   

                                       § 9

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku   publicznego. 

 


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

 § 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 11

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a.     darowizn, spadków, zapisów,

b.     dotacji i subwencji osób prawnych,

c.     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d.     dochodów z majątku fundacji,

e.     odsetek bankowych,

f.       przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

 

§ 12

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

 

§ 13

 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób w tym Prezesa

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata

4. Fundator może wchodzić w skład Zarządu i pełnić w nim funkcje

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji ,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo

  popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

6. Zarząd może zmienić swój  skład zwykłą większością głosów pozostałych członków

7. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie za pracę w Zarządzie.

 

 

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a.     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b.     realizacja celów statutowych,

c.     sporządzanie planów pracy i budżetu,

d.     sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e.     reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f.       zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g.     dokonywanie zmian swojego składu

h.     dokonywanie  zmian w  statucie,

i.       sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji

j.       wnioskowanie o połączenie z inną fundacją i likwidację Fundacji.

 

 

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w

przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co   najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 

                                                            Sposób reprezentacji 

 

                                                                            § 16

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może  Prezes.

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5 000 zł wymagany jest podpis Prezesa i jednego

    członka Zarządu działających łącznie.

 

   

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

 

                                                                                 § 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

                                                                                § 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel

    Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną

  większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 

                                                                                § 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie

  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa

   narodowego. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać

  przeznaczone mocą  uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych   celach.

 

 

 

Statut został przyjęty dnia   25.09.2013

Podpisano: Zdzisław Górski

                      Monika Roguszczak